Xsmn19/4 Các phím tắt PS chi tiết nhất

Cập Nhật:2022-06-14 06:52    Lượt Xem:186

Xsmn19/4 Các phím tắt PS chi tiết nhất

Phím tắt PS có nghĩa là khi dùng PS, bạn có thể nhấn trực tiếp một hay nhiều phím trên bàn phím để gọi các trình đơn thường dùng, công cụ, lệnh điều chỉnh ảnh, v.v., mà có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ở đây là công cụ phổ biến

ảnh {1) tương ứng với bàn phím Phím tắt thườn g mới tập tin (Ctrl.) (n) mở tập tin (Ctrl]...+n [O] đóng tập tin g ần [Ctrl] [W] kích cỡ ảnh [Ctrl+ALT]... [Ctrl+I] to to to to to Stencil'[Men+C] lưu tập tin [Ctrl+S' [S] trộn vào lớp nhìn thấy tất cả [Ctrl++S'[shift+e] Chép Lớp [Ctrl+Masking [Ctrl+J] tạo thành cắt (Ctrl+ALT+G] [G.] Hiện lớp [Ctrl+ Di chuyển lớp trên và xuống (Ctrl]...chi tiết. de de de de de de de) vào trên hay dưới (Ctrl]...thêm thêm thêm thêm thêm vào...để điều chỉnh sắc cạnh (Ctrl) thêm thêm thêm thêm chi tiết trong số nhị phân, để thay đổi kích cỡ cây cọ [] hay tố tố tố tố tố tố thêm « de] chọn tất cả [Ctrl+a] để nạp phần chọn sự tô sáng (Ctrl+A) để thay đổi độ mờ trong lớp; 2] để thay đổi độ mờ, nhấn thẳng con số trên bàn phímXsmn19/4, như 15, Ấn [1] v à [5] để l ặp lại bộ lọc trước [Ctrl]...+F] feathering [shift]... [F6] để hủy bỏ phần chọn [Ctrl]... [D] II. C ông cụ di chuyển công cụ dụng dụng dụng dụng dụng dụng dụng dụng cụ dụng cụ dụng cụ dụng cụ công cụ dụng dụng dụng dụng dụng dụng dụng dụng dụng dụng dụng dụng dụng dụng dụng dụng dụng dụng hộp công cụ di chuyển (v.) (0) Tưởng Tưởng Tưởng Tưởng tượng. (1) « C] màu, thước kẻ, thước đo màu, ghi chú, thước kẻ Công cụ đếm 123 [i] b àn chải sửa vết nhơ bẩn, sửa chữa, chuyển động có ý thức ứng dụng, bàn chải màu đỏ [J] cọ bàn chải, bút chì, đồ thay thế màu, dụng cụ đánh dấu Trộn [B] dụng cụ đánh dấu mẫu [S] công cụ đánh dấu lịch sử, công cụ đánh răng nghệ lịch sử (y] xóa ảnh, dụng cụ xóa nền, dụng cụ xóa ma thuật [e] màu, xô sơn Công cụ bảo trợ [O] bút, bút miễn phí, thêm điểm neo, xoá điểm neo, công cụ chuyển đổi điểm nằm ngang (P] văn bản thẳng, mặt nạ văn bản ngang, chọn đường thẳng chữ Mask [t] công cụ chọn đường thẳng [a] hình chữ nhật, hình chữ nhật hình tròn, elip, polyko, đường thẳng Công cụ vẽ đích [u] dụng cụ chộp lấy [H] xoay khung xem (R] dụng cụ phóng to [Z] cộng công cụ cắm (Z) đó là công cụ nhổ neo [tố tố tố tố] xoá màu cảnh gần mặc định và màu nền [D] đổi màu cảnh và màu nền [x] chuyển đổi chế độ chuẩn và chế độ mặt nạ nhanh (Q] chế độ màn hình chuẩn, chế độ toàn màn hình với thanh trình đơn Chế độ to àn màn hình [F] tạm thời dùng công cụ di động [Ctrl] tạm thời dùng công cụ hấp thụ màu (ALT) dùng dụng cụ chỉ để tạo loại dụng (không gian) mở bảng chọn các tùy chọn dụng cụ (Enter) để nhập nhanh các tùy chọn công cụ (có ít nhất một số điều chỉnh trong bảng chọn dụng cụ hiện thời) [0] cho vòng tròn [9] bằng cách chọn chổi [] hay... * Chọn cây cọ đầu tiên (shift]....và chọn cây cọ cuối cùng (shift]... [.] Thay đổi kích cỡ chổi [Trở thành một công cụ nhanh gọn/ gọn) Thay đổi kích cỡ của b àn chải [B] Thay đổi cách chuyển đổi chính xác của con trỏ [Mũ khóa] khi dùng công cụ chổi, ép và giữ [Ctrl] sẽ trở thành một công cụ di động. Khi dùng công cụ chổi, ép và giữ lại [ALT] sẽ trở thành công cụ cầm đường ống. Thay đổi kích cỡ chổi (tố tố tố tố tố] hoặc tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố [R] v. v. v. Nhấn chuỗi [0] và [5] cọ chảy để điều chỉnh [shift] [số] để chu kỳ bằng cách lựa chọn chổi [lô] hoặc [tố] trong thiết lập chổi Hiện/ ẩn bảng định vị mặc định chổi (F5) chọn cây cọ đầu tiên (shift]...phụ phụ thuộc vào lô cuối cùng (shift]... de [.] Khi sử dụng công cụ chổi, hãy nhấn và giữ [ALT+shift] [Giữ cái n út phải trên chuột] để hiển thị bánh xe màu. Nhấn [ALT] [giữ cái nút phải trên chuột] kéo trái và phải để điều chỉnh kích cỡ chổi, rồi kéo lên và xuống để điều chỉnh độ mờ trong bụi. 4. thao tác tập tin tạo một tập tin mới (Ctrl+n] tạo một tập tin mới với các thiết lập mặc định [Ctrl+ALT+ALT [ALT+n] mở ảnh hiện thời (Ctrl+M.] như mở ra [Ctrl]...chỉ muốn thêm chính trực chân và đóng cửa hình khắp nơi [Ctrl]...chỉ còn lại] [S] kho như định dạng dùng bởi Web [Ctrl+M] [ALT] [shift] [S] trang phục (Ctrl+S) [shift] [P] in [Ctrl+P] mở hộp thoại định sẵn [Ctrl+K] v Sửa lại thao tác / sửa đổi bước trước (Ctrl+Z) từng bước một phục hồi lại trước (Ctrl+Z) từng bước một làm lại từ chiều sau (Ctrl+shift] [Z] thoái hóa trong/ out [Ctrl]...+đổi sang'[shift+F] cắt ảnh hay đường dẫn đã chọn [Ctrl+x] hoặc [F2] chép ảnh hay đường dẫn đã chọn [Ctrl+C nhập bản hợp nhất [Ctrl+S.] paste nội dung của bảng nháp trong bản vẽ hiện thời [Ctrl]...+v] hay [F4] dán nội dung bảng t ạm trong hộp chọn [Ctrl++shift] [v] thái chuyển dạng tự do [Ctrl+t] Áp dụng cởi mở (trong chế độ chuyển dạng tự do) [Enter] chuyển đổi từ trung tâm hay điểm đối xứng (trong chế độ Biến đổi tự do) [ALT] chuyển đổi giới hạn (trong chế độ chuyển đổi tự do) [Chuyển đổi] v ặn vẹo (trong chế độ tự do) [Ctrl] thôi hủy biến dạng (trong chế độ chuyển đổi miễn phí] Thay đổi một cách t ự do dữ liệu điểm ảnh sao chép (Ctrl++M) (shift] [T] chuyển đổi dữ liệu điểm ảnh sao chép lại và tạo một bản copy [Ctrl+shift] [ALT] [T] xoá mẫu trong hộp chọn hoặc đường chọn [del] điền vào vùng đã chọn hoặc toàn bộ lớp với màu nền (Ctrl+s) hoặc [Ctrl+s+del] điền vào khu vực đã chọn hoặc toàn bộ lớp với màu đầu trên (ALT) hoặc [quặc phụ] hoặc [del+M]] M ở hộp thoại bổ sung từ hộp thoại bổ sung (shift]từphía sau) điền vào lịch sử (altT] [Ctrl+M] [backspace] mở hộp thoại thiết lập màu [Ctrl+1 shift] [k] mở hộp thoại quản lý điều chỉnh trước'ALT'[ALT] [e] nhả ra và bấm'M] chải chải định sẵn (trong hộp thoại quản lý điều chỉnh trước). [Ctrl+1] kiểu màu mặc định (trong hộp thoại điều chỉnh trước) [Ctrl+2] Nạp dốc định sẵn (trong hộp thoại xử lí thuyết trước). [Ctrl]...+3 [3] hiệu ứng lớp trước (trong hộp thoại quản lý phần xử lí thuyết trước). [Ctrl+4] cửa hàng đã đặt sẵn (trong hộp thoại quản lý chuyển đổi trước). [Ctrl+M'[5] dòng định dạng (trong hộp thoại quản lý chuyển đổi trước). [Ctrl+6] định giá đồ họa véc- tơ (trong hộp thoại điều chỉnh trước) Mở hộp thoại định sẵn (Ctrl+1 [Ctrl] [k] để hiển thị hộp thoại định sẵn cuối cùng hiển thị khả năng hộp thoại định sẵn [ALT] [Ctrl+K] để đặt các tùy chọn chung (trong hộp thoại định sẵn) [Ctrl]... [Ctrl+1] để đặt tập tin lưu trữ (trong hộp thoại định sẵn) [Ctrl+2] để đặt bộ hiển thị và tiêu chuẩn ánh sáng (trong hộp thoại định sẵn) [Ctrl+3] để đặt vùng trong hộp thoại hiển thị và màu trong hộp thoại chọn màu trong hộp thoại (trong hộp thoại định sẵn) Ở Ctrl+5...đặt đường và lưới tham chiếu (trong hộp thoại định sẵn) [Ctrl+6] thiết lập công cụ hiệu suất và đĩa lưu giữ tạm thời (trong hộp thoại định sẵn) [Ctrl+7] đặt bộ nhớ và nhớ tạm ảnh (trong hộp thoại định sẵn) [Ctrl+6] Hoạt động lớp tạo ra một lớp mới từ hộp thoại (Ctrl.) [shift]... [shift] [n] tạo một lớp mới với các tuỳ chọn mặc định (Ctrl+ALT) [hoán đổi.''n' [n] tạo một lớp bằng cách chép (không hộp thoại). [Ctrl+J] tạo một lớp bằng cách chép từ hộp thoại [Ctrl+J] tạo ra một lớp bằng cách chép từ hộp thoại Tạo một lớp cắt trong hộp thoại [Ctrl+S'[shift]...chía.' [alt]...and the previous lớp group [Ctrl+g] ungroup [Ctrl+shift] [g] chuyển lớp hiện tại xuống dưới một lớp [Ctrl+M'] Chuyển lớp hiện tại lên trên một lớp [Ctrl+++3] Kích hoạt lớp nằm trước (ALT] [] kích hoạt lớp dưới (shift] [ALT]] [ALT] [] kích hoạt lớp trên cùng (shift] [ALT]) (Nhập vào nhau hay nhập vào lớp kết nối [Ctrl+G] [e] nhập vào lớp hiển thị (Ctrl+M] [Ctrl+e] đóng dấu cộng vào hay đóng dấu vào lớp nối kết nối [Ctrl+But But But But But But But But But But But But] đóng dấu vào lớp có thể hiện được (Công cụ hiện thời không có các tham số, như là công cụ di động) [0] để giữ một vùng trong suốt của lớp lớp hiện thời (công tắc)}sử dụng hiệu quả xác định sẵn (trong hộp thoại hiệu ứng) [Ctrl+1] pha trộn (trong hộp thoại hiệu ứng) [CTRL] [2] chiếu sáng (trong hộp thoại hiệu ứng) [Ctrl+3] bóng trong hộp thoại kết quả [Ctrl+4] (trong hộp thoại hiệu ứng) Ghi chú (trong hộp thoại kết quả) Ghi chú (Ctrl+6) ghi chú và giảm nhẹ (trong hộp thoại hiệu ứng) Ghi chú (Ctrl+8) lần đột quỵ (trong hộp thoại hiệu ứng) Ghi điểm Điều chỉnh tỷ l ệ màu của ảnh (Ctrl+l) (l) điều chỉnh tỷ lệ màu tự động điều chỉnh tỷ lệ M àu (Ctrl+M) (l) điều chỉnh tỷ lệ đo màu (Ctrl+l) tự động điều chỉnh tỷ lệ màu (Ctrl+l) điều chỉnh tỷ lệ màu (Ctrl+M) điều chỉnh tỷ lệ màu (M) thêm thêm các điểm trên đường cong của kênh đã chọn (trong hộp thoại'đường cong'cộng thêm) thêm các điểm thêm các điểm trong ảnh (Ctrl) thêm thêm thêm thêm thêm các điểm mới vào các đường cong của tất cả các đường cong (trong hộp thoại về đường cong) Thêm nhấn vào điểm để di chuyển địa điểm đã chọn (trong hộp thoại'đường cong') (tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố tố đường cong) di chuyển các điểm đã chọn (trong hộp thoại'đường cong') (trong hộp thoại'đường cong') (đổi tần số) chọn các điểm điều khiển (trong hộp thoại'đường cong'? (trong hộp thoại'đường cong'thì) Nhấn lưới để xoá các điểm (trong hộp thoại'đường cong' [Ctrl] thêm các điểm và nhấn để bỏ chọn tất cả các điểm trên kênh đã chọn (trong hộp thoại'đường cong') (Ctrl+D) làm cho lưới đường cong hay thô (hộp thoại đường cong) thêm các điểm và bấm lưới để chọn kênh màu (trong hộp thoại'đường cong') (Ctrl+ Mở hộp thoại cân b ằng màu (Ctrl.=B) Mở hộp thoại chọn màu'Hộp thoại độ bão hoà/ nhúng'[Ctrl+B] Mở hộp thoại cân bằng màu (trong hộp thoại độ bão hoà). [Ctrl]...chi tiết.''Điều chỉnh chỉ màu đỏ (trong hộp thoại ghi màu sắc/ bão hoà). [Ctrl+1] điều chỉnh chỉ màu vàng (trong hộp thoại ghi màu sắc/ bão hoà). [Ctrl+2] điều chỉnh chỉ màu lục (trong hộp thoại màu sắc/ bão hoà). Ghi âm (trong hộp thoại màu sắc/ bão hoà). [Ctrl]...+4] chỉ đi ều chỉnh màu xanh (trong hộp thoại ghi ba số màu sắc/ độ bão hoà). [Ctrl+5] chỉ điều chỉnh màu đỏ tươi (trong hộp thoại độ bão hoà/ màu sắc trong màu sắc) (Ctrl.''6' [Ctrl] [6] decolor [Ctrl+M] [Ctrl+U] đảo lại [Ctrl+i] mở hộp thoại lọc thoát ra [Ctrl]...phụ thuộc vào dụng cụ ánh sáng (còn phụ số hộp thoại trích)